புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Saturday, November 22, 2014

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்

அன்று:
-----------
மடைத் தலையில் 
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும் 
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு

நேற்று முன்னாள்:
------------------------------
மடைத் தலையில் 
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும் 
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு

நேற்று:
------------
மடைத் தலையில்
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும் 
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு

இன்று:
-----------
மடைத் தலையில்
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும் 
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு

நாளை:
------------
மடைத் தலையில்
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும் 
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு

நாளை மறுநாள்:
---------------------------
மடைத் தலையில்
ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும் 
வாடி இருக்குமாம் கொக்கு

- ஞானசேகர்