புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Tuesday, October 13, 2015

முன்னின்ற மெய்திரிதல்

ளகரம் னகரமாகும்
னகரம் ளகரமாகும்

மாயமில்லை மந்திரமில்லை
நன்னூல்விதிப் புணர்ச்சி இல்லை

ஆதாரம் வேண்டுவோர்
ஆதார் அட்டை பாருங்கள்!


No comments: