புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Thursday, July 25, 2019

தொல்லுலகில்

அவர் பொருட்டு
எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழையில்
நல்லார் பலரின் மரணங்கள்.

- ஞானசேகர்

No comments: