புத்தகங்கள் பற்றிய பார்வைகளைப் பதியும் எங்கள் வலைப்பூ - http://puththakam.wordpress.com/

Thursday, April 25, 2013

ஓட்டுக்கட்சி மக்களாட்சி


போல் போன்று போல
இருப்பதால்
மற்றும்
போல போன்று போல்
இருப்பதால்
போல் போன்று போல‌
வைக்கலாம்
அல்லது
போல போன்று போல்
வைக்கலாம்.


போல் போன்று போல‌
வைத்தால்
அல்லது
போல போன்று போல்
வைத்தால்
போல் போன்று போல‌
குழப்பலாம்
மற்றும்
போல போன்று போல்
குழப்பலாம்.


போல் போல போன்று
இல்லாதிருப்பதால்
மற்றும்
போல போல் போன்று
இல்லாதிருப்பதால்
போல் போல போன்று
வைக்கலாம்
அல்லது
போல போல் போன்று
வைக்கலாம்.

போல் போல போன்று
ஆகிப் போனால்
அல்லது
போல‌ போல் போன்று
ஆகிப் போனால்
மீண்டும்
போல் போன்று போல
இருப்பதால்
மற்றும்
போல போன்று போல்
இருப்பதால்
......
......
......

- ஞானசேகர்

No comments: